Καλέστε μας στο +358503460770 ή paskalis1@gmail.com

Προδιαγραφές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΣΧΥΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΓΟΚ’85 Ν.1577/85, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.1647/86,Ν.1772/88,Ν.1892/90,τον ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΕΚ 59δ’/3,2,89. )
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ( ΝΕΑΚ,ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 5,ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1, ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8, DΙΝ 1052,DΙΝ1055.)
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ( ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ.71/88)
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ( ΦΕΚ 362Δ’/4,7,79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ )
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ( από τα αρμοδία Πολεοδομικά Γραφεία )
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται πριν την ανέγερση ενός προκατασκευασμένων σπιτιών είναι :

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι :
1.Τοπογραφικα διαγράμματα εις διπλούν συνταγμένα και υπογεγραμμένα από το μηχανικό.

2.Τιτλος ιδιοκτησίας του οικοπέδου.

3.Συμβολαιο και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας

4.Αμοιβες – κρατήσεις , έλεγχος φορολογικών.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Η απόφαση έγκριση τύπου προκατασκευασμένης κατοικίας είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας από τις αρμόδιες Πολεοδομικές υπηρεσίες Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και Δήμων, σύμφωνα πάντα με τα νομίμως ισχύοντα και μετά από γνώμη των αρμόδιων κατά τόπους Αρχιτεκτονικών Επιτροπών (Ε.Π.Α.Ε.). Γενικά, η συγκεκριμένη έγκριση είναι για τα προκασκευασμένα σπίτια προαιρετική. Αυτό που προσφέρει είναι ότι κατοχυρώνει την πατρότητα του συστήματος προκατασκευής, ενώ επίσης απλοποιεί σημαντικά και διευκολύνει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, αφού υποδηλώνεται ότι έχουν προηγηθεί όλοι οι έλεγχοι των επιμέρους μελετών .

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Η οικοδομική άδεια κτιρίου ή εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εδάφους, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση του κτιρίου ή τις εγκατάστασης, καθώς και την κατασκευή περιφραγμάτων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών ύδατος. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια μιας προκάτ κατασκευής συμπίπτει με όσα ισχύουν και για τις συμβατικές. Αρμόδια για τη χορήγηση άδειας οικοδομής είναι η Πολεοδομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το ακίνητο. Τα δικαιολογητικά αυτά συνοψίζονται στα εξής:

1) Aίτηση στην οποία είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα με τις δηλώσεις αναθέσεις – ανάληψης, φύλλο ελέγχου.

2) Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού.

3) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης.

4) Αρχιτεκτονική μελέτη.

5) Στατική μελέτη και διάφορες άλλες εγκρίσεις ανάλογα με τη χρήση, την επιφάνεια και την περιοχή.

6) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.

7) Αποδεικτικό κατάθεσης της αμοιβής του μελετητή μηχανικού.

8) Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού.

9) Μελέτη θερμομόνωσης.

10) Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργητικής πυροπροστασίας, αερίων καυσίμων, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς .

11) Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας για κάθε οικόπεδο – γήπεδο, άρτιο κατά παρέκκλιση ή εκτός σχεδίου.

12) Συμβολαιογραφική δήλωση γκαράζ ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας είναι δύο μήνες, ενώ το κόστος ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με την επιφάνεια, τη χρήση και την περιοχή.

ΜΕΛΕΤΕΣ
Για κάθε έργο απαιτείται και μια σειρά μελετών σε δύο αντίγραφα, ως εξής:

o Στατική μελέτη.

o Μελέτη θερμομόνώσης.

o Εδαφοτεχνική έρευνα, όπου χρειάζεται.

o Μελέτη παθητικής πυροπροστασία , η οποία μπορεί να είναι ενσωματωμένη στην αρχιτεκτονική μελέτη.

o Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

o Όταν απαιτείται, μελέτη αερίου καυσίμου, εγκεκριμένη από την ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ, και μελέτη υγραερίου.

o Εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία .

o Συμβολαιογραφική δήλωση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για το έργο και μεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

o Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του/των μηχανικών που εκπόνησαν τις μελέτες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.3212/2003. Όσον αφορά τη μόνιμη σύνδεση του κτίσματος με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, αυτή χορηγείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τα έγγραφα που χρειάζονται είναι:

Α) Αίτηση ( χορηγείται από την Υπηρεσίας).

Β) Ακριβές φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας εις διπλούν.

Γ) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 των επιβλεπόντων μηχανικών ότι το σπίτι κατασκευάστηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αντίστοιχη μελέτη.

Δ) Παραστατικά αμοιβής επίβλεψης και κρατήσεων που έγιναν για την έκδοση της άδειας οικοδομής.

Ε) Τεχνική έκθεση μηχανικού.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία θα δηλώνονται ότι το σπίτι κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη μελέτη.

Μια οικογενειακή επιχείρηση με την επωνυμία «Eleloughouses-Wildandfree.gr», η οποία στοχεύει στην κατασκευή όλων των ειδών των ξύλινων εργασιών, τα τελευταία 26 χρόνια.

Επικοινωνια

Διεύθυνση : Rinteentie 6b66
Rovaniemi, Finland
96100, Finland

Τηλ : +358503460770
       

We have 77 guests and no members online

Χάρτης